Voor accountants

fishing-1245979_640-jpgToelichting ‘wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer’

De ministerraad heeft met het wetsvoorstel van 20 september 2016 besloten de regeling Pensioen in Eigen Beheer (PEB) in zijn huidige vorm met een overgangstermijn van 3 jaar af te schaffen.
DGA’s kunnen de pensioenregeling op een semi-aantrekkelijke manier afkopen, kiezen voor een oudedagsvariant (direct afstempelen) of laten staan op grond van de huidige wetgeving.

Waarom?

Volgens Wiebes:

 • Zien veel DGA’s de huidige pensioenregeling in eigen beheer als ‘pensioenklem’. Het geld dat DGA’s als pensioenspaarpot opbouwen, zit vaak vast in het eigen bedrijf. De pensioenreserve is nodig om het bedrijf financieel gezond te houden en kan eigenlijk nooit worden uitgekeerd.
 • Op de lange termijn loopt de overheid hierdoor miljarden aan inkomstenbelasting mis.

Belastingkorting

De staatssecretaris is met een wetsvoorstel gekomen waarmee DGA’s versneld het pensioen in eigen beheer kunnen afkopen met fiscale stimuleringsmaatregelen. Over het vrijgekomen geld hoeven zij minder inkomstenbelasting te betalen dan normaal.

tabel

Het heeft er de schijn van dat de regering met name uit is op de ca. 2 miljard aan extra inkomsten door afkoop van pensioen in eigen beheer. Daar wordt in de rijksbegroting al rekening mee gehouden.

Oudedagsvoorziening

Voor DGA’s die de pensioenregeling niet afkopen of financieel de middelen niet hebben om de belastingheffing te voldoen, wordt een oudedagsvoorziening geïntroduceerd. Het geld blijft in de onderneming en de DGA houdt daarmee een reservering voor de oude dag. Belastingheffing vindt dan pas in de uitkeringsfase plaats. Hiermee heeft de DGA in ieder geval de mogelijkheid zijn dividendklem (grotendeels) weg te nemen, zonder dat hij acuut moet afrekenen.

De dividendklem is naar onze mening niet de grootste zorg van de DGA, als zijn vennootschap ‘onder water staat’. De ‘kleine letters’ in het wetsvoorstel moeten ons duidelijkheid geven of er géén verassingen te verwachten zijn op pensioendatum.

Met name als binnen de spaarvariant de middelen niet aanwezig zijn op pensioendatum, kan mogelijk alsnog revisierente en/of loonheffing ingehouden worden. Ook kan een nieuwe dividendtoets ontstaan als de belastingdienst constateert dat veel oudedagsvoorzieningen niet voor verwezenlijking vatbaar zijn.

Oude regime in stand houden

Indien de overgangsmaatregelingen niet interessant zijn voor de DGA en/of zijn of haar partner niet instemt met het afstempelen van ‘pensioenrechten’, dan worden de opgebouwde pensioenrechten bevroren. Dit betekent dat het premievrije pensioen onder de huidige spelregels in stand blijft.

Zo blijft ook artikel 19b Wet op de Loonbelasting in dit regime in ieder geval van toepassing. Mocht er onvoldoende middelen aanwezig zijn op pensioendatum, dan is het pensioen ‘niet voor verwezenlijking vatbaar’ zonder verdere sancties voor de DGA.
Deze optie kan in heel veel gevallen nog wel eens het meest positief uitpakken voor de DGA.

Rol accountant

Voor u en de pensioenadviseurs is het van belang om de consequenties van de keuzemogelijkheden zo goed mogelijk in beeld te krijgen. Daarnaast kunnen er tegenstrijdige belangen ontstaan tussen DGA en zijn of haar partner.

Een belangrijk aspect is ook liquiditeitsbepaling. Binnen de vennootschap kan sprake zijn van een fiscale dekkingsgraad en een reële dekkingsgraad. Bij het afstempelen van pensioen, met de keuze afkoop of spaarvariant, is een liquiditeitstoetsing met balansanalyse noodzakelijk. Immers, staatssecretaris Wiebes gaf zelf al aan dat ‘vennootschappen die onder water staan’ naar alle waarschijnlijk niet gaan (of kunnen) afkopen.

Dezelfde dekkingsgraadanalyse kan gebruikt worden bij een ingegaan pensioen met de keuze afkoop of afstempelen. In hoeverre het verstandig is om ingegane pensioenrechten om te zetten of af te kopen, is niet alleen afhankelijk van de leeftijdsverwachtingen, maar ook van de reële dekkingsgraad.

De waardering van premievrije pensioenrechten én ingegaan pensioen heeft veel impact op de partner. Met het afstempelen van pensioenrechten verdampen tienduizenden euro’s aan waarde en toekomstige uitkeringen voor de partner.

Actuariële onderbouwing

Het is niet voor niets dat een adequate, actuariële onderbouwing gewenst is bij het instemmingstraject voor de partner. De mate van afstempeling en wijze van instemming van de partner dient gemeld te worden bij de belastingdienst, indien de DGA kiest voor afstempelen met omzetting of afkoop.

Verzekerde regeling

DGA’s die een pensioenverzekering hebben als onbepaald deel eigen beheer, hebben tot 31 december 2016 de mogelijkheid dit kapitaal terug te halen naar de vennootschap.
Of dit interessant is, is mede afhankelijk van o.a. garantiekapitalen en overlijdensrisico- dekkingen.

Rol pensioenadviseur

De pensioenadviseurs hebben de mogelijkheid om de rapportages ter onderbouwing van de keuzes aan te bieden. Met deze impactanalyse zijn de mogelijkheden voor de DGA te bespreken en worden de gevolgen voor de partner inzichtelijk gemaakt, inclusief de bijbehorende voor- en nadelen.
Nadat het wetsvoorstel is aangenomen kan de definitieve keuze bepaald worden en bijbehorende juridische stukken worden opgemaakt.

Raadgevers Pensioen

Voor advies en/of vragen kunt u ons bellen (030 25 25 480) of mailen. U kunt vertrouwen op onafhankelijk, transparant en deskundig advies.

Dit doen wij onder ander door:

 • Verkorte inventarisatie voor pre-analyse.
 • Quickscan en impactanalyse voor de DGA met adviesrapportage.
 • Technische dekkingsgraadanalyse:
  • premievrije maken
  • afstempelen
  • omzetten
  • afkoop
 • Bespreking DGA/Accountant met actuariële pensioen-gevolgen DGA én partner.
  Vervolg stappenplan nieuwe wetgeving (in overleg).