Uitfasering pensioen in eigen beheer uitgesteld

Omissie in wetsvoorstel

Staatssecretaris Wiebes heeft op het laatste moment de Eerste Kamer gevraagd niet te stemmen over het wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer.
Reden voor het uitstel is de ophef die ontstond naar aanleiding van een opmerking van de Staatssecretaris over indexatielasten in de Memorie van Antwoord voor de Eerste Kamer.

pensioen in eigen beheerIndexatielast

In veel pensioenbrieven is opgenomen dat de pensioenaanspraak na ingang of premievrijmaking geïndexeerd moeten worden. Op basis van goed koopmansgebruik mag in de opbouwfase fiscaal geen rekening worden gehouden met deze indexatie. Pas als de indexatie daadwerkelijk plaatsvindt mag de BV de last daadwerkelijk nemen.

In haar brief van 25 november jl. van de Nederlandse orde van belastingadviseurs vroeg zij hoe de indexatieverplichting na premievrijmaking dient te worden gewaardeerd nadat de BV geen toegelaten verzekeraar meer is voor het pensioen. De NOB merkt op dat dan wellicht de indexatielast ineens in zijn geheel ten laste van de winst moet komen.

In de Memorie van antwoord geeft de staatssecretaris antwoord op die vraag.

Hij zegt:
“De indexatielasten kunnen ook ten laste van het fiscale resultaat worden gebracht ingeval de in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken met toepassing van het voorgestelde artikel 38n van de Wet LB 1964 worden afgekocht of omgezet in een oudedagsverplichting. Op het moment van afkoop of omzetting worden de indexatielasten voor die pensioenaanspraken daadwerkelijk gerealiseerd.”

Stel nu dat een DGA een fiscale pensioenverplichting op zijn balans heeft staan van € 200.000. Rekeninghoudend met een toekomstige indexatieverplichting zou de verplichting € 280.000 bedragen. Als de DGA nu zijn pensioenverplichting in 2017 premievrij maakt en vervolgens afkoopt of omzet dan mag de BV ineens € 80.000 ten laste van de winst brengen.

Nadat de landelijke pers deze omissie in het wetsvoorstel opmerkte, raakte de staatssecretaris in paniek. Hij heeft 2 miljard euro opbrengst begroot bij invoering van de wet en ziet deze opbrengst als sneeuw voor de zon verdwijnen als BV’s massaal een extra indexatielast mogen nemen. Onder deskundigen is overigens onenigheid over de juistheid van dit standpunt, maar de geest is inmiddels uit de fles.

Hoe nu verder?

De staatssecretaris bereidt nu een novelle voor waarin hij de leemte in het oorspronkelijk wetsvoorstel repareert. De novelle zal eerst door de Tweede Kamer aangenomen moeten worden. Daarna kan de novelle samen met het wetsvoorstel weer in de Eerste Kamer worden behandeld. Vermoedelijk vindt dit in de loop van januari plaats.

Wat wij vinden

Wij zijn er nog steeds van overtuigd dat het wetsvoorstel gewoon doorgaat. De vertraging die dit alles oplevert is erg vervelend. De praktijk is gebaat bij duidelijkheid en dat duurt nu nog langer. De vraag is of u als adviseur nu achterover kunt leunen en moet wachten tot het wetsvoorstel is aangenomen.

Naar onze mening kunt u nog steeds in gesprek met de DGA. De huidige fiscaaltechnische discussie leidt ons inziens af van de zaken waar het echt om gaat. Wat wil de DGA nu zelf met zijn oudedagsvoorziening. Hoe gaat de DGA zijn huidige of gewezen partner compenseren. U kunt deze zaken al met de DGA en zijn partner bespreken. Tijdens het gesprek merkt u dat de DGA behoefte heeft aan inzicht in zijn huidige en toekomstige financiële positie. Dit inzicht kunt u de DGA nu al geven. Nadat de wet uitfasering pensioen in eigen beheer is ingegaan, ligt het scenario al klaar en hoeft alleen nog maar te worden uitgevoerd.